Thomas Bareiß speaking ahead of the European Tourism Forum